Spoštovani učenci in njihovi starši!


Z okrožnico MIZŠ, v četrtek, 5.11.2020, pozno popoldan, smo bili seznanjeni, da bo pouk od 2020 dalje za vse učence potekal na daljavo. V ta namen smo se od konca prejšnjega, še posebej pa od začetka tega šolskega leta pripravljali na delo v spletnih učilnicah. Za delo v spletnih učilnicah je potreben šolski AAI račun, ki so ga vsi učenci dobili na šoli (na tem listu srečate besedice kot so: MDM, identiteta,…@osicljutomer.si).


ZA UČENCE OD 6. DO 9. RAZREDA je bil že pred jesenskimi počitnicami vzpostavljen enotni komunikacijski kanal, ki se bo uporabljal tudi v prihodnje.


Pouk bo potekal:
 preko Arnesovih spletnih učilnic in
 v živo preko Zoom-a.


V spletnih učilnicah bo v ponedeljek objavljen tedenski načrt dela za posamezni predmet posameznega oddelka. Morebitna dodatna gradiva za posamezno uro posameznega predmeta bodo v spletni učilnici po potrebi objavljena naknadno (npr. video posnetek, delovni list …). Razredniki in posamezni učitelji bodo učence obvestili o načrtu ur pouka v živo (Zoom video ure) in o delu v spletnih učilnicah. Učenci so dolžni spremljati spletne učilnice.


ZA UČENCE OD 1. DO 5. RAZREDA bo pouk na daljavo potekal bolj prilagojeno starostni stopnji.

Pri najmlajših učencih, od 1. do 3. razreda, bodo učitelji vzpostavili dnevno rutino, znotraj katere bodo učenci seznanjeni s strukturo šolskega dneva. Učenci bodo prejeli kratka in jasna navodila za delo, ki jih bodo učitelji posredovali postopoma. Učitelji bodo vzpostavili tudi video stik z učenci, pri čemer pa bo potrebna pomoč staršev. V največji možni meri bomo upoštevali, da bo vloga staršev v občasni podpori učencu, ki jo potrebuje.

Gradiva
 bodo poslana na email staršev in
 objavljena v spletni učilnici oddelka.


Po potrebi bodo učitelji vzpostavili video stik s starši učencev in jim bodo predstavili način dela, razjasnili dileme in odgovorili na vprašanja.

Za učence 4. in 5. razreda bo pouk potekal


 preko Arnesovih spletnih učilnic,
 v živo preko Zoom-a,
 obvestila o objavi gradiva v spletnih učilnicah bodo v glavnem poslana po elektronski pošti staršem.


Učitelji bodo upoštevali zmožnosti učencev glede na starostno stopnjo in dejavnosti organizirali tako, da jih bodo učenci lahko opravili čim bolj samostojno. Vzpostavili bodo rutino dela na tehničnem področju, področju podajanja navodil in pri sprejemanju povratnih informacij. Učenci bodo prejeli kratka in jasna navodila glede samostojnega učenja. Učitelji bodo z učenci vzpostavili video stik, pri čemer bodo upoštevali, kdo v večji meri potrebuje tako obliko stika z učiteljem. V največji možni meri bomo upoštevali, da bo vloga staršev le v občasni podpori učencu, ki jo potrebuje.


Zadnje šolske dni v oktobru so učenci, za katere so starši podpisali »Privolitve«, dobili tudi šolske email-e (…@guest.arnes.si), ki pa jih bomo začeli uporabljati postopno, malo pozneje. Prosimo vse starše, da se z otroki posebej pogovorijo o neprimernosti pošiljanja slik, zvoka in videa, nastalega v spletnih učilnicah pa tudi pri video-povezavah v živo (Zoom). V takšnih primerih bi šlo, poleg neprimernosti takšnega početja tudi za kršitve pravil zapisanih v vzgojnem načrtu!


S skupnimi močmi bomo zagotovo uspešni, kolikor nam trenutne razmere dopuščajo.

Prijazno vas pozdravljam tudi v imenu vseh učiteljic in učiteljev in vsi vam želimo vse dobro!

Branko Meznarič, ravnatelj OŠICL