Organa upravljanja šole sta ravnatelj in svet šole.

Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnatelj: Branko Meznarič.

Pomočnica ravnateljice: Majda Kolbl.

Vodenje podružnice Cven: Tanja Trstenjak.

Vodenje podružnice Cvetka Golarja: mag. Mateja Štefanec Vaupotič.

Vodenje vrtca Cven: Marjetka Zmazek.